mce logo

Rusza rekrutacja do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja” nr RPMP.10.01.04-12-0044/21

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu w zakresie chemii i matematyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Grupę docelową stanowią uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu, którzy wykazują zainteresowanie udziałem w projekcie oraz posiadają kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on-line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym przy udziale nauczyciela ze szkoły, który będzie miał bezpośredni kontakt z młodzieżą.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział minimum 30  uczniów/uczennic, tj. po  15 w ramach każdego obszaru tematycznego.

Planuje się realizację 30 godzin zajęć on-line z chemii we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie oraz 30 godzin zajęć on-line z matematyki we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. W ramach danego obszaru tematycznego zorganizowane będą również wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – IV edycja”.

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa) do dnia 20 października 2021 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Pierwsze zajęcia online z matematyki odbędą się 27.10.2021 r., a z chemii 28.10.2021 r.

Okres realizacji projektu:      27.10.2021 r. – 30.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi:          29 860,00 zł

w tym współfinansowanie z UE:               25 381,00 zł

Beneficjent: Powiat Gorlicki