Redakcja: Małgorzata Błażewicz, Tomasz Dykas, Adam Nizołek
Fotografie: Paweł Dutka, Tomasz Dykas, Mariusz Kozień, Piotr Matys, Adam Niziołek, Jan Wołkowicz, zbiory szkolne i Absolwentów.

Przedmowa

Oddajemy Państwu do rąk trzecią publikację rocznicową. Wcześniejsze, z lat 1995 i 2005 pod redakcją odpowiednio pani Aleksandry Kawy i pana Andrzeja Topczyja, miały inny charakter przede wszystkim historyczno-spomnieniowy. W gronie osób odpowiedzialnych za tegoroczne okolicznościowe wydawnictwo z okazji siedemdziesięciolecia istnienia Liceum w Bieczu odbyliśmy wiele rozmów, zastanawiając się nad formą, treścią, zawartością i wyglądem publikacji. Owocem jest niniejsza książka - album dokumentujący minioną dekadę wraz z unikatowymi, archiwalnymi zdjęciami, które pozyskaliśmy od absolwentów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Bie-czu. Zapewne nie uda nam się spełnić wszystkich oczekiwań uczestników zjazdu, wśród których będą przedstawiciele roczników od początku istnienia szkoły po XXI wiek. Głosy krytyki z pokorą przyjmiemy w nadziei, że mimo wszystko znajdą Państwo w niniejszej książce zarówno ducha lat początkowych, jak i współczesnych. Naszym celem było połączenie pięknej tradycji Liceum, pracy grona profesorskiego i młodzieży, ich dokonań i osiągnięć, z wszystkim tym, co jest nieuchwytne i ulotne, czyli wspomnieniami zawartymi na fotografiach.

Poniżej, w telegraficznym skrócie prezentujemy dokonania w niektórych, głównie poza-dydaktycznych aspektach, bowiem szkoła to nie tylko miejsce nauki i pracy, ale również czas artystycznych uniesień, akcji charytatywnych i zabawy, wycieczek, aktywności sportowej i dzia-łalności w rozmaitych kołach zainteresowań. To przesunięcie akcentu wynika również z potrzeby zachowania spójności między tekstem a zgromadzonymi fotografiami. Nie oznacza ono jednak, iż w zakresie dydaktycznym nie mamy się czym pochwalić. Od lat uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki w egzaminach maturalnych, uzyskują zaszczytne tytuły laureatów i finalistów w olim-piadach przedmiotowych (galerie Ich portretów prezentujemy nie bez dumy), zwyciężają w za-wodach sportowych, o czym szczegółowo informujemy na szkolnej witrynie internetowej. Decyzja o albumowym charakterze niniejszej publikacji skutkuje wyborem tych właśnie treści, które najczę-ściej utrwalamy na fotografiach.

W dalszej części znajdą Państwo syntetyczne ujęcie aktywności kół zainteresowań i organizacji działających w szkole. Następnie zaprezentujemy wybór fotografii dokumentujących ostatnią dekadę wg działów: Zdjęcia klas - maturzyści z lat 2006 - 2015, Z życia szkoły, Zespół muzyczny, Szkolny teatr, Organizacje, Wycieczki i Współpraca międzynarodowa; galerię wieńczy kilkadziesiąt zdjęć archiwalnych. W ostatniej części umieściliśmy wykazy dyrektorów nauczycieli i pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu oraz absolwentów z lat 2006 - 2015.

Tomasz Dykas

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rada Samorządu Uczniowskiego jest jednym z organów szkoły, odpowiadającym w szczególności za organizację corocznych akcji i akademii takich jak otrzęsiny klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Zaduszki, Święto Odzyskania Niepodległości, Mikołajki, Opłatek szkolny, Święto Szkoły, dzień otwarty, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pożegnanie klas trzecich oraz dyskotek szkolnych. Samorząd współpracuje z organizacjami szkolnymi, działa na rzecz przedszkola, współtworzy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Od ośmiu lat opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, Grażyna Dranka.

ZESPÓŁ MUZYCZNY

Szkolny zespół muzyczny rozpoczął swoją działalność w 2008 r. od prób do Lekcji literatury na przykładzie wybranych utworów Jacka Kaczmarskiego; wówczas nic jeszcze nie za-powiadało kilkuletniej aktywności muzycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu. Wkrótce jednak coroczne koncerty z udziałem kilkunastu lub kilkudziesięciu młodych artystów wpisały na stałe w tradycję szkoły. Niektórzy uczniowie występowali jednorazowo, inni przez cały okres nauki, a nawet udzielali się po jej zakończeniu. Koncerty odbywały się w auli szkolnej, wyjątkowo zespół przygotowywał oprawę imprez kulturalnych w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu i na gorlickim rynku. W 2012 r. pojawiło się pierwsze podsumowanie aktywności arty-stycznej w postaci śpiewnika, zawierającego ok. 40 piosenek wraz z opracowaniem muzycznym. Opiekunem zespołu muzycznego jest nauczyciel języka polskiego, Adam Niziołek.

 • koncert Lekcja literatury na przykładzie wybranych utworów Jacka Kaczmarskiego (23 I 2009)
 • Sąsiedzi - sztetl Biecz - program poetycko-muzyczny we współpracy z uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu (18 VI 2009)
 • Wieczór piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu M. Paciona i A. Niziołka (11 XII 2009)
 • Koncert Kolejność uczuć (23 IV 2010)
 • Koncert Walentynkowy (25 II 2011)
 • oprawa muzyczna spotkania z laureatami olimpiad, konkursów i turniejów w ZSZ w Gorlicach
 • występ G. Majewskiego, A. Niziołka i M. Paciona (20 VI 2011)
 • Koncert Cztery portrety muzyczne. Okudżawa, Wojaczek, Stachura, Cohen (10 II 2012)
 • oprawa artystyczna spotkania autorskiego z Danutą Grechutą i Jakubem Baranem w MiGBP w Bieczu (12 X 2012)
 • Wieczór poetycko-muzyczny Cudowny świat we współpracy z zespołem teatralnym (13 XII 2012)
 • Występ podczas happeningu z okazji 55-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa na rynku gorlickim (11 V 2013)
 • koncert w 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego (7 III 2014, 11 III 2014)
 • część artystyczna we współpracy z zespołem teatralnym podczas Powiatowego Dnia Edukacji w LO w Bieczu (14 X 2014)
 • występ podczas spotkania autorskiego z Krystyną Skowronek w MiGBP w Bieczu (13 XI 2014)
 • wieczór poetycko-muzyczny Jesienna zaduma we współpracy z zespołem teatralnym (21 XI 2014)
 • koncert Dokąd się śpiewa - jeszcze się żyje i trwa... (10 IV 2015, 21 V 2015)
 • część artystyczna we współpracy z zespołem teatralnym podczas spotkania z bp. Janem Wątrobą (22 VI 2015)
 • oprawa artystyczna wernisażu prac Marcina Pecki Ryspecki w MiGBP w Bieczu (26 VI 2015)


SZKOLNY TEATR

Teatr w życiu młodego człowieka jest czynnikiem wspomagającym emocjonalny rozwój. Uaktywnia fantazję, a także marzenia i zainteresowania. Często pozwala odkryć pasję i dokonać wy-boru drogi życiowej. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają wiarę w sie-bie, doskonalą pracę zespołową oraz przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i społeczeństwa. Szkolne Koło Teatralne działa od 2004 roku, realizując cele i działania zgodne z autorskim Programem Szkolnego Kółka Teatralnego. Opiekunem koła jest nauczyciel języka polskiego, Anna Juruś.

 • Wyspiański Wesele (r. szk. 2005/2006)
 • Wyspiański Plotka o Weselu ( r. szk. 2007/2008)
 • program poetycki: Młodopolski Cygan (r. szk. 2007/2008)
 • montaż słowno-muzyczny Mała Ojczyzna (r. szk. 2007/2008)
 • montaż słowno-muzyczny Wieczór Herberta (r. szk. 2008/2009)
 • montaż słowno-muzyczny Mistrz i uczeń (r. szk. 2008/2009)
 • Wieczór poezji Janusza Pasterskiego (r. szk. 2009/2010)
 • Bałucki Grube ryby (r. szk. 2009/2010)
 • program poetycki Legendy bieckie (r. szk. 2009/2010)
 • montaż słowno-muzyczny Wieczór Miłosza (r. szk. 2011/2012)
 • program poetycki Średniowieczny gobelin o Bieczu (r. szk.2011/2012)
 • montaż słowno-muzyczny Cudowny świat (r. szk. 2012/2013)
 • Franciszek Bohomolec Małżeństwo z kalendarza (r. szk. 2013/2014)
 • wieczór poezji Krzysztofa Gomoły Jesienna zaduma (r.szk. 2014/2015)
 • program poetycki Biecz w legendach wg Filipa Srzeniawskiego (r.szk. 2014/2015)


ORGANIZACJE

Szkolne Koło Caritas im. Św. Jadwigi Królowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu zostało powołane 12.10.2000 roku z inicjatywy ks. Witolda Macha. Funkcję asystentów kościelnych pełnili kolejno ks. Zbigniew Pałka (r. szk. 2001/02 - 2007/2008), ks. Krzysztof Rusznica (r. szk. 2008/09 – 2010/2011), ks. Ryszard Pirga (r. szk. 2011/12 – 2013/14) oraz od roku 2014/2015 ks. Marek Wygonik. Od początku założenia koła funkcję opiekuna pełni na-uczycielka biologii, Jadwiga Kuzak.

Członkowie SK Caritas w ciągu kilkunastu lat działalności zorganizowali liczne akcje mające na celu pomoc osobom potrzebującym, m.in. dyskoteki andrzejkowe, zbiórki artykułów spożyw-czych przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, dzięki którym można było przygotować paczki dla młodzieży z najuboższych rodzin. Młodzież SKC włącza się co roku w przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci ze Stowarzyszenia „Patronus”, organizuje szkolną Pocztę Walen-tynkową, Rekolekcje Wielkopostne, akcje „Czekoladowy Mikołaj”, współpracuje z Państwowym Domem Dziecka w Wolicy, prowadzi zbiórki książek i zabawek dla przedszkolaków „Mega paka dla przedszkolaka” oraz przyborów szkolnych i zabawek dla dzieci z domu dziecka na Ukrainie.

Szkolne Koło LOP przy Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu zostało reaktywowane w 2010 roku, a jego podstawowym celem jest kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwo-ści na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy. Członkowie SK LOP propagują działalność ekologiczną w społeczności szkolnej oraz lo-kalnej, propagują zdrowy styl życia w poczuciu odpowiedzialności za środowisko. Młodzież SK LOP bierze udział w licznych przedsięwzięciach: „Sprzątanie Świata”, w akcjach zbiórki używanych telefonów komórkowych „Ekoszkoły”, konkursie zbiórki zużytych baterii „Bateriada”, w konkursach fotograficznych m.in. „Przyroda u Twoich Drzwi”, „Las jest w nas”, w zbieraniu podpisów popie-rających inicjatywę ustawodawczą dla Puszczy Białowieskiej. Od początku założenia koła funkcję opiekuna pełni pani Jadwiga Kuzak.

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, którego koordynatorem jest nauczycielka wycho-wania fizycznego, Katarzyna Kamińska-Grzywacz, działa od 22 września 2010 roku. Dotychczas zorganizowano dziewięć szkolnych akcji oddawania krwi, w których wzięło udział 313 krwiodaw-ców-uczniów i nauczycieli. Pozyskano 150,5 litrów krwi.

Akcje odbywają się dwa razy w roku szkolnym, w listopadzie (miesiącu ratowania życia) oraz wiosną. Działalność SK HDK PCK to również udział w Międzynarodowej spartakiadzie dawców krwi, happeningach charytatywnych, ogólnopolskich mistrzostwach udzielania pierwszej pomocy, a także w organizacji szkoleniowych konferencji dla młodzieży naszej szkoły na temat krwiolecznictwa, walki z białaczką, kampanii na temat szpiku kostnego.

Związek Harcerstwa Polskiego - „Ruch skautowy w Polsce powstał przeszło 100 lat temu, a niewiele później, bo w 1911 roku z inicjatywy Witolda Fuska została utworzo-na w Bieczu pierwsza drużyna skautowa. Od tego czasu bieccy harcerze są nieodłącznym elementem społeczności lokalnej. O ich obecności w mieście świadczą pomnik upamięt-niający harcerzy, którzy zginęli podczas I i II Wojny Światowej oraz stała ekspozycja w Basz-cie Kowalskiej. Obecnie w Bieczu aktywnie działają dwie drużyny harcerskie - 18. Druży-na Starszoharcerska „Feniks” zrzeszająca dzieci ostatnich klas podstawówki i gimnazjum oraz Biecka Drużyna Wędrownicza skupiająca młodzież w wieku od 16 do 21 lat. Głównym śro-dowiskiem działania harcerzy jest Liceum Ogólnokształcące w Bieczu, które od lat wspiera rozwój ruchu harcerskiego, m. in. dzięki użyczeniu pomieszczeń szkoły na miejsce zbiórek. Obecnie har-cówka mieści się w podziemiach szkoły, które dzięki pracy hm Piotra Matysa, wieloletniego nauczy-ciela fizyki, instruktora i pasjonata harcerstwa zaskakują odwiedzających swoim „średniowiecznym” klimatem. Mimo że harcerstwo nie jest już tak popularne jak w minionych czasach, można śmiało stwierdzić, że jest wciąż świetnym sposobem na wychowanie młodego człowieka, zabawę i rozwi-janie własnych pasji.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca międzynarodowa Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu ze szkołami partnerski-mi trwa nieprzerwanie od początku lat 90-tych. Początkowo realizowane były przez trzy kolejne trzyletnie okresy projekty w ramach programu Socrates-Comenius. Od 2007 r. współpracujemy bez dodatkowych subwencji, organizując w okresie jesiennym spotkania studyjne z koordynatorami z poszczególnych szkół, a w marcu tzw. Tygodnie Europejskie, w ramach których kilkunastu uczniów naszego Liceum wyjeżdża do szkół partnerskich. W tym czasie gościmy u siebie w Bieczu młodzież oraz nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół.

Od 2010 roku w współpracy partnerskiej naszych szkół wdrażana jest rejestracja przebie-gu projektów na portalu e-Twinning, który jest międzynarodowym partnerstwem 31 europejskich Ministerstw Edukacji z całej Europy.

Szkoły partnerskie:

 • Tampereen Normaalikoulu, Tampere, Finlandia - od 1991 roku do dziś
 • Herderschule Rendsburg, Niemcy - od 1998 do dziś
 • Lancaster Royal Grammar School, Lancaster, Anglia - od 1998 do dziś
 • Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc ,Węgry - od 2004 do dziś
 • Instituto Europeo di Studi Superiori, Reggio Emilia, Włochy - od 2014 do dziś
 • Lycée en Foret, Montargis, Francja - w latach 1998 - 2009
 • Colegiul Zational Mihai Viteazul, Ploiesti, Rumunia - w latach 2001 - 2004
 • Lycée Emil Zola Aix-en-Provence, Francja - w latach 2010 - 2014


Od września 2014 roku w ramach Europejskiej Współpracy Szkół programu e-Twinning:

 • 27th General Lyceum of Athens ( Ateny, Grecja),
 • Özel Esayan Ermeni Lisesi ( Istambu, Turcja),
 • Lycée Camille Sée (Komar, Francja)

 

Projekty Socrates - Comenius: 

 • w latach 2004 - 2007 „Insights into Our Common Future” - koordynator Aleksandra Kawa - projekt finansowany z programu Socrates-Comenius
 • w latach 2008 - 2010 „Mystical, mythical, metaphysical map of Europe” - koordynator Anna Winnicka (2008 i 2009) i Monika Kowalska -Orlewska (2009 i 2010)
 • w latach 2010 - 2011 „Health and well-being” - projekt realizowany bez subwencji dla LO w Bieczu - koordynator Monika Kowalska -Orlewska
 • w latach 2011 - 2014 „Live long and Prosper” - projekt realizowany bez subwencji dla LO w Bieczu - koordynator Monika Kowalska-Orlewska (2011) i Anna Winnicka (2012-2014)
 • rok 2015 ‚Societies through the decades: narratives of social history of six European coun-tries’ z Niemcami, Anglikami, Finami, Węgrami i Włochami (nowy partner) - projekt realizo-wany bez subwencji dla LO w Bieczu - koordynator Anna Winnicka

Współpraca: Adam Niziołek, Małgorzata Błażewicz, Grażyna Dranka, Anna Juruś, Katarzyna Kamińska-Grzywacz, Jadwiga Kuzak, Monika Kowalska-Orlewska, Michał Nowak.

Publikacja do pobrania w formacie PDF