Wydawanie Zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu w sesji poprawkowej w 2021

odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. w godzinach 9.00 - 15.00.

Po odbiór Zaświadczeń może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo gdy sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Osoby przychodzące odbierać Zaświadczenia zobowiązane są o zachowanie procedur sanitarnych, tj. zakrycie nosa i ust, konieczność dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do budynku, konieczność zachowania odstępu min. 1,5 metra od innych osób i obowiązek posiadania własnego długopisu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szkoła nie podaje wyników egzaminu telefonicznie.

Po odbiór Zaświadczenia absolwent przychodzi osobiście i powinien posiadać dokument tożsamości. W sytuacjach losowych może odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie (zawiera dane osoby upoważniającej i upoważnionej, tj. imię, nazwisko, pesel, seria i nr dowodu osobistego) podpisane przez absolwenta.

Po odebraniu Zaświadczenia należy oddalić się poza teren szkoły.